Algemene voorwaarden

Om een goede samenwerking met Splynter BV te garanderen, maken wij graag duidelijke afspraken voorafgaand aan onze overeenkomst.

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestelbons, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen Splynter BV en de klant, behoudens indien en voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Door de aanvaarding van een offerte of factuur van Splynter BV alsook door het sluiten van een overeenkomst met Splynter BV erkent en bevestigt de klant zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en verzaakt hij aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. Splynter BV behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen mits voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes van Splynter BV, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en louter informatief en kunnen op elk moment worden ingetrokken zolang de klant ze niet integraal heeft aanvaard. Alle aanbiedingen en offertes door Splynter BV, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Splynter BV of door feitelijke uitvoering door Splynter BV komt een overeenkomst tot stand.

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Splynter BV steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn zij niet bindend. Zij zijn slechts ten titel van inlichting. Laattijdigheid in de uitvoering van de werken of diensten kunnen geenszins aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst lastens Splynter BV of tot enige schadevergoeding desbetreffend.

De klant verklaart zich akkoord met de creatieve en technische invulling van het project door Splynter BV, dat in samenspraak tussen hen beiden is vastgelegd.

Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Splynter BV ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De in de aanbiedingen van Splynter BV weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Splynter BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Zij stelt de klant hiervan in kennis. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Betaling

Alle facturen uitgaande van Splynter BV worden geacht te zijn aanvaard voor zover zij niet binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk per aangetekende zending zijn geprotesteerd. Elke andere vorm van protest of een protest na deze termijn wordt als laattijdig en ongegrond aanzien. Een ongemotiveerd protest wordt steeds als ongegrond beschouwd.

Alle facturen uitgaande van Splynter BV zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Splynter BV te verrekenen met de door Splynter BV in rekening gebrachte bedragen. Voortijdige betaling geeft evenmin aanleiding tot enige korting.

Betaling geschiedt door storting op het rekeningnummer BE97 0689 4346 3049 (BIC GKCCBEBB) en onder de referentie zoals vermeld op de factuur.

Splynter BV heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Splynter BV, totdat de vooruitbetaling door Splynter BV is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Splynter BV gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Splynter BV voortvloeiende schade.

Splynter BV is gerechtigd de afgifte van goederen die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Splynter BV verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
Bij wanbetaling op de vervaldag worden alle jegens de klant openstaande bedragen opeisbaar, welke ook de betalingsvoorwaarden die werden bedongen. Elke niet betaalde factuur zal vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest opbrengen van 10% per jaar. De eventueel toegestane kortingen komen in dat geval te vervallen.

In geval van wanbetaling op de vervaldag is de klant tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR en behoudens het recht van Splynter BV om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen schade te bewijzen. Alle bijkomende onkosten zoals bv. gerechtskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

Eventueel betaalde voorschotten kunnen door Splynter BV worden aangewend om de door de klant verschuldigde bedragen te voldoen.

Aanvaarding, oplevering en aanpassingen

De klant moet direct bij de voorlopige oplevering van de geleverde diensten een eerste verificatie uitvoeren.

De klant dient zijn eventuele opmerkingen aangaande de geleverde diensten binnen de 15 kalenderdagen aan Splynter BV kenbaar maken, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht de geleverde diensten te aanvaarden als overeengekomen. Splynter BV zal de gevraagde opmerkingen behandelen en aanpassingen doorvoeren waar nodig, voor zover mogelijk en redelijkerwijs van haar kan worden verwacht binnen het budget van het project.

Indien de Klant geen opmerkingen over maakt binnen de voormelde termijn, wordt de voorlopige levering geacht definitief te zijn. Vanaf het moment van tweede oplevering door Splynter BV, wordt de oplevering geacht definitief te zijn.

De ingebruikname door en/of levering aan de eindklant van het eindproduct met betrekking waartoe Splynter BV de diensten heeft geleverd, wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve oplevering van de desbetreffende diensten. Het formuleren van opmerkingen machtigt de klant er in geen geval toe om de door haar verschuldigde betaling of prestaties op te schorten of om de modaliteiten van een verschuldigde betaling of prestatie te wijzigen of niet na te leven.

Ontbinding en beëindiging

De klant wordt geacht in gebreke te zijn indien hij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning vanwege Splynter BV om zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

In geval de klant in gebreke blijft is Splynter BV gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Splynter BV verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

Splynter BV is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant opschorting van betaling of het faillissement aanvraagt of indien dit tegen de klant zou worden aangevraagd, alsook in alle gevallen waarin er beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de klant wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Splynter BV zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Aansprakelijkheid

Splynter BV gaat slechts een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door Splynter BV steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

Overmacht

Behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde en opzet, is Splynter BV niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Splynter BV opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Splynter BV niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat terzake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten de schuld of het toedoen van Splynter BV zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlogen, vijandelijkheden, aanslagen, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Splynter BV of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, ziekte, brand of overstroming, ernstige storingen in het bedrijf, cyberaanvallen, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Splynter BV als bij toeleveringsbedrijven, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen, zoals energie, grondstoffen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleverings partners van Splynter BV.

Indien Splynter BV bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds opgeleverde c.q. het opleverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Software en applicaties

Indien de overeenkomst software bevat waarvan Splynter BV niet de ontwikkelaar is ligt de verantwoordelijkheid voor conformiteit, gebreken of onvoorziene gevolgen bij de ontwikkelaar van de software. Splynter BV fungeert in deze situatie als doorverkoper en zal de klant ondersteunen als tussenpersoon naar de ontwikkelaar of verkoper toe.

Voor software waarbij vermeld is, schriftelijke of niet-schriftelijk, dat het een prototype is, is Splynter BV niet verantwoordelijk voor onvoorziene gevolgen of gebreken.

Splynter BV kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derde door toedoen van een verkocht digitaal systeem.

De klant is verantwoordelijk voor de installatie en het testen van de goederen en/of diensten geleverd door Splynter BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Splynter BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door het niet functioneren van het geleverde software product.

Annulering van de overeenkomst

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant zal deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van Splynter BV om een hogere schade te bewijzen.

De forfaitaire schadevergoeding bedraagt de gemaakte kosten tot op het moment van de annulering vermeerderd met 20% van de prijs. Voor ingeplande werknemers of freelancers die geannuleerd worden voor hun uitvoering heeft plaatsgevonden dient de helft van de afgesproken dagprijs betaald te worden.

Auteursrechten

Op het moment dat de klant alle verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst jegens Splynter BV heeft voldaan, draagt Splynter BV aan de klant het recht over om de gerealiseerde eindresultaat zonder verdere tussenkomst van Splynter BV te reproduceren en publiek mee te delen. Deze overdracht wordt gedaan voor de volledige duur van de betrokken rechten en zonder enige territoriale beperking. De vergoeding voor de overdracht zoals begrepen in dit artikel is inbegrepen in de vergoeding die partijen onderling hebben bepaald voor de tussenkomst van Splynter BV.

De klant verbindt zich ertoe de afgeleverde creatie van Splynter BV enkel te verspreiden met het logo of de naam van Splynter BV op de creatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De klant geeft Splynter BV ten alle tijde het recht om de creaties te plaatsen op de sociale media kanalen van Splynter BV en/of te gebruiken voor print.

De overdracht van het gerealiseerde eindresultaat omvat niet de intelligente eigendom van de broncode of digitale content die gebruikt zijn of gemaakt zijn in opdracht van de klant. Voor overdracht van de intelligente eigendom van de broncode, digitale content of andere deelcomponenten dient een aparte overeenkomst gesloten te worden tussen de klant en Splynter BV. Indien hier geen overeenkomst over bestaat blijft de intelligente eigendom en auteursrechten van de broncode of digitale content of andere deelcomponenten volledig in het bezit van Splynter BV.

Splitsbaarheid

Voor zover als mogelijk worden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de overeenkomst geïnterpreteerd op een wijze die geldig en afdwingbaar is onder het toepasselijk recht. De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet en heeft geen invloed op de geldigheid ervan. Partijen spannen zich in om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niet-tegenstelbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen door een clausule die aansluit bij de bedoelingen van partijen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle met Splynter BV afgesloten overeenkomsten alsook de geschillen die daarmee verband houden worden exclusief beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken, zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 9 februari 2022.