Privacy Policy

1. Inleiding

Wij, SPLYNTER, Tieltse Baan 50 – 3200 Aarschot, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0777.515.970 (hierna “wij” of “SPLYNTER”) zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt.

SPLYNTER zal dan ook alle nodige inspanningen leveren om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

In dit algemene Privacy Beleid (hierna “Beleid”) beschrijven wij hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en waarom wij deze verzamelen, wat wij met uw Persoonsgegevens doen, met wie wij deze delen, hoe wij deze beschermen, en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

SPLYNTER respecteert de privacy van alle (potentiële) klanten en gebruikers van haar diensten waaronder het platform met bijhorende applicatie (hierna “Applicatie”) en de website www.splynter.eu (hierna “Website”) en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan SPLYNTER verschaft te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

SPLYNTER zal uw persoonsgegevens enkel verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen zoals bepaald in dit Beleid en overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese privacywet- en regelgeving, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna “AVG”) en de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Definities

In dit Beleid hebben de termen met een hoofdletter de betekenis zoals hieronder gedefinieerd:

3. MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN INDIEN U VRAGEN OF VERZOEKEN HEBT?

De Functionaris voor Gegevensbescherming is het contactpunt dat uw vragen of verzoeken in verband met dit Beleid en uw Persoonsgegevens (en de Verwerking ervan) zal behandelen.

Voor vragen, verzoeken of klachten over de toepassing van dit Beleid, de verwerking van uw Persoonsgegevens of voor het uitoefenen van uw rechten, zoals beschreven in artikel 13, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming: Sven Joseph - sven@splynter.eu - Tieltse Baan 50 - 3200 Aarschot

4. Basisprincipes

Wij hechten waarde aan uw Persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd en wij zetten ons in om uw Persoonsgegevens op een eerlijke, transparante en veilige manier te verwerken. De belangrijkste principes die SPLYNTER hanteert zijn de volgende:

5. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS: WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS?

Wanneer wij uw Persoonsgegevens nodig hebben, zullen wij u altijd duidelijk informeren welke Persoonsgegevens wij van u verzamelen.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

6. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en wij zullen uw Persoonsgegevens niet verder verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

Dergelijke doeleinden betreffen o.m.:

1. Het leveren van onze diensten:

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Bewaartermijn Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Financiële gegevens (rekeningnummer, bankgegevens, etc.) Van het datasubject Maximaal 10 jaar na beëindiging overeenkomst Verwerkers die instaan voor onze boekhouding

Overheidsinstantie wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn
Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Bewaartermijn Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens, IP-adres Van het datasubject Maximaal 2 jaar na verwijderen account of profiel Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Bewaartermijn Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens (Naam, geboortedatum), contactgegevens (adres, e-mail), IP-adres, locatiegegevens Van het datasubject en/of via cookies Maximaal 2 jaar na verwijderen account of profiel Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur

2. Meldingen/klachten

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Bewaartermijn Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens (Naam, geboortedatum, …), contactgegevens (adres, e-mail), en eventuele andere gegevens die ons worden verstrekt Van het datasubject Maximaal 2 jaar na melding/klacht Verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur
7. HET NAUWKEURIG EN UP-TO-DATE HOUDEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
8. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens die door SPLYNTER worden verwerkt. Indien uw Persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens. Indien u meer informatie wenst omtrent uw rechten of een van deze rechten (verder) wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie artikel 3).

9. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken of om te voldoen aan de wet (zie ook artikel 6) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zullen wij uw Persoonsgegevens maximaal 5 jaar na de beëindiging van het contract en/of verwijdering van het profiel of het account op het platform verwijderen of anonimiseren.

10. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben een reeks technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeoorloofde toegang of gebruik, alsmede tegen onopzettelijk verlies of beschadiging van hun integriteit. Bij het ontwerp van deze maatregelen is rekening gehouden met onze IT-infrastructuur, de mogelijke gevolgen voor uw privacy en de betrokken kosten, en met de huidige normen en praktijken in de sector.

Uw Persoonsgegevens zullen alleen door een derde Gegevensverwerker worden verwerkt indien die Gegevensverwerker ermee instemt zich aan deze technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen te houden.

Handhaving van de gegevensbeveiliging houdt in dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonsgegevens worden beschermd:

Onze procedures voor gegevensbeveiliging omvatten: toegangsbeveiliging, back-upsystemen, monitoring, controle en onderhoud, beheer van beveiligingsincidenten en continuïteit, enz.

11. GEBRUIK VAN COOKIES OF SOORTGELIJKE TOEPASSINGEN

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons ook in staat om verbeteringen aan te brengen aan onze website.

12. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met aan SPLYNTER verbonden vennootschappen (zoals dochter- en/of moedervennootschap van SPLYNTER).

Als u Persoonsgegevens verstrekt aan ons in verband met onze diensten, dan worden deze Persoonsgegevens uitsluitend met derden gedeeld in opdracht en ten behoeve van de diensten die u van ons kan bekomen met het oog op het gebruik van de Applicatie (zie ook artikel 6).

Deze partners hebben aan ons bevestigd de wetgeving in het kader van bescherming Persoonsgegevens (met inbegrip van de AVG) te respecteren en de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voormeld.

Voor zover de verwerking plaatsvindt buiten de EER en er geen adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie voorligt, zal SPLYNTER voorzien in een passend beschermingsniveau m.b.t. tot deze Persoonsgegevens door middel van door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten dan wel via bindende interne gedragscodes.

13. UW RECHTEN

U beschikt te allen tijde over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming wiens gegevens u vindt in artikel 3

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen, behoudens ingeval van buitensporige verzoeken, manifest ongegronde verzoeken of veelvuldig herhaalde verzoeken waarbij wij een redelijke administratieve kost kunnen aanrekenen.

Wij reageren binnen één (1) maand op uw verzoek na ontvangst.

Bij complexe of veelvuldige verzoeken kan deze termijn verlengd worden met nogmaals twee (2) maanden. Wij brengen u in ieder geval binnen één (1) maand op de hoogte ingeval van een verlenging.

14. KAN DIT PRIVACY BELEID GEWIJZIGD WORDEN?

Dit Beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig ons Beleid te raadplegen.

De laatste wijzigingen werden aangebracht op 9 november 2021

15. WAAR KAN U TERECHT MET EEN KLACHT?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens en komt u er met ons niet uit, dan kan u uw klacht ook indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming, wiens gegevens u kan terugvinden in artikel 3.

U heeft ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Mail: contact@apd-gba.be

Dit Beleid werd laatste gewijzigd op 27 november 2021.